תקנון הגרלה בפייסבוק - טיסה זוגית ללונדון 2017/18

 הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"תכנית ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "טיסה זוגית ללונדון" שעורכת החברה. "החברה"- סנס הפצה י.ו בע"מ.   

"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;

"זוכה"- משתתף אשר ביצע פעולת שיתוף לפוסט וסרטון הכרזת הפעילות ונכנס להגרלה הגדולה

"הפרס"- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 9 לעיל; 

"אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק של החברה בשם envy professional שישמש את החברה לשם המבצע ואיסוף אלקטרוני של דאטה המשתתפות וממנה יוגרל השם של הזוכה .

"המפקח"- האדם האמור בסעיף 12 להלן.       

בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

 כללי

              2.1.          החל מיום 12.12.17 ועד יום 28.2.18 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך החברה מבצע הגרלות בשם " הגרלת טיסה זוגית ללונדון" כמתואר בתוכנית זו.

              2.2.          תכנית ההגרלה תמצא במשרדי החברה ענתות 24א' צהלה וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.

              2.3.          החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.

              2.4.          כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

 התנאים להשתתפות בהגרלה

              3.1.          זכאים להשתתף בהגרלה אשר תייגו חבר, מילאו את פרטיהם בעמוד הנחיתה וביצעו את פעולת השיתוף לסרטון הפעילות מעמוד הפייסבוק של החברה תחת השם envy professional . במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה. במקרה שקטין ייבחר כזוכה בפרס, יגיע הקטין עם אפוטרופסו למעמד הזכייה בפרס ויציג בפני החברה את תעודת הזהות שלו (ככל שיש לו) ושל אפוטרופסו. במקרה כזה הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופוסיו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, כמפורט בנספח ב'.

              3.2.          משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

 אחריות

              4.1.           מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.

              4.2.          ככל שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לא יעלה על סך כולל של 250 ₪.

 תיאור המבצע

              5.1.          במהלך תקופת המבצע יתבקשו חברי המתחם בפייסבוק לתייג חבר ולמלא פרטים בעמוד הפעילות שכתובתו http://bit.ly/envy-london         

              5.2.         מילוי הפרטים מקנה אישור לקבלת חומר פרסומי ודיוורים אודות מבצעים בלעדיים ומוצרים חדשים מטעם החברה 

              5.4         המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר ייכנסו לעמוד הפייסבוק של החברה, ואשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית ואשר מילאו פרטים וביצעו את פעולת השיתוף לפוסט סרטון ההכרזה

              5.4.          ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של החברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.

 ההגרלה ואופן ביצועה

              6.1.          בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, החברה תערוך הגרלה במהלך חודש מרץ 2018  במועד ובשעה שהחברה תקבע, כפי שיפורסם באתר המבצע ("מועד ההגרלה").

              6.2.          ההגרלה תבוצע על ידי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציג החברה יבחר באמצעות הגרלה את שם הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה .

תוצאות ההגרלה

              7.1.          תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו הועלה סרטון ההשתתפות.

              7.2.           תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 שינוים בהגרלה

              8.1.          למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהחברה תפרסם, בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

              8.2.          החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי החברה.         

8.3       במידה ולא יתבצע רישום של מינימום 1000 משתתפות בפעילות, רשאית החברה לשנות את

            הפרס אשר יוגרל ו/או/ לבטלו

הפרס

              9.1.          המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בטיסה זוגית ללונדון  

              9.2.          למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל.

            9.3       החברה תקבע אופן מימוש הפרס, לרבות חודשי המימוש וחברת התעופה

9.4 בנוסף לפרס הגדול, תינתן הטבה של 50 ₪ לכל משתתפת אשר שיתפה את הפוסט . ההטבה הינה למימוש באתר החברה www.envypro.co.il בהתניית רכישה של 250 ₪ לפחות, למימוש אחד בלבד למשתתפת. אין כפל מבצעים

 מימוש הפרס

          10.1.          הזוכה יידרש למסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו לא יאוחר מיום לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 6 בכדי לקבל את הפרס. מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לחנות עפ"י בחירת חברת סנס הפצה בע"מ., והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של שבועיים מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

          10.2.          כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.

          10.3.          החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

          10.4.          מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

          10.5.          החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי החברה.

          10.6.          אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

 היתר לעריכת הגרלות           

ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 המפקח על ההגרלות 

המפקח על ההגרלות יהיה רו"ח ישראל מושיוב - 

 מקום שיפוט

מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה תל אביב יפו בלבד.

 התיישנות

תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 6 חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.